Yhteistyö

Tuloksellinen liikenneturvallisuustyö edellyttää yhteistyötä. Yhteistyön toteuttamiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa toteutustapaa.

Toiminnan koordinointia tarvitaan erityisesti kuntatasolla, mutta myös seudullisella ja maakunnallisella tasolla voi olla erilaisia yhteistyömuotoja. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä koordinoidaan usein erilaisten työryhmien, asiantuntijaverkostojen tai seminaarien kautta.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät

Valtakunnallinen tavoite on, että paikallinen liikenneturvallisuustyö suunnitellaan ja koordinoidaan kunnallisissa liikenneturvallisuusryhmissä. Parasta on, jos ryhmässä voidaan käsitellä koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli keskustella niin liikenneympäristöön, valvontaan kuin liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvistä toimenpiteistä.

Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpanon perustan muodostavat tyypillisesti kunnan eri toimialojen, Liikenneturvan, poliisin ja alueesta riippuen myös ELY-keskuksen edustajat.

Ryhmään voidaan kutsua myös muita paikallisia toimijoita, joilla on aktiivista toimintaa liikenneturvallisuuteen liittyen tai merkittävä rooli jonkun asukasryhmän parissa tehtävässä toiminnassa. Ryhmän jäsenet toimivat ryhmässä oman hallintokuntansa tai organisaationsa edustajina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omassa hallintokunnassa tai organisaatiossa.

Liikenneturvallisuusryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa; tavoitteiden asettamista, konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, toiminnan seurantaa jne. Työryhmätoiminnan merkittävimpiä etuja on liikenneturvallisuustyön pitäminen aktiivisena ja ajantasaisena kunnan eri toimialoilla sekä kuulumisten vaihto eri toimijoiden välillä.

Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan perustan muodostaa ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma, johon on kirjattu liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja edistettävät periaatteet ja toimenpiteet.

Kuntien liikenneturvallisuustyön sidosryhmät kolmannella sektorilla

Paikallisten toimijoiden joukko vaihtelee suuresti alueittain. Kuntien liikenneturvallisuustyön näkökulmasta arvokkaita toimijoita esimerkiksi tempauksien ja tapahtumien järjestäjinä ovat muun muassa:

  • Vanhempainliitto ja -yhdistykset
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL
  • 4H-järjestö
  • Seurakunnat
  • SPR
  • Lions Club
  • Kylä- ja asukasyhdistykset ja -toimikunnat
  • Eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt
  • Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, pyöräilyseurat, ympäristöjärjestöt, jne.
  • Metsästysseurat, jne.

Vaihtoehtoja liikenneturvallisuustyöryhmälle

Joissakin kunnissa erillisen liikenneturvallisuusasioihin keskittyvän ryhmän perustaminen voidaan kokea raskaaksi. Jos erillisen työryhmän perustaminen ei tunnu tarkoituksenmukaiselta, voidaan liikenneturvallisuustyötä edistää jo olemassa olevissa poikkihallinnollisissa työryhmissä. Mahdollisia vaihtoehtoja liikenneturvallisuusryhmälle ovat esimerkiksi kunnan hyvinvointityöryhmä, turvallisuustyöryhmä ja erilaiset myös paikallisia järjestöjä kokoavat monialaiset yhteistyöryhmät.

Pienissä kunnissa liikenneturvallisuustyöryhmänä voi toimia vaikkapa kunnan johtoryhmä.

Kunnan liikenneturvallisuustyö voidaan organisoida niinkin, että liikennekasvatukseen, viestintään ja liikkumisen ohjaukseen liittyvät asiat sekä liikenneympäristöön liittyvät asiat eriytetään omille työryhmille.

Tärkeintä on huolehtia siitä, että liikenneturvallisuusasioita käsitellään vähintään pari kertaa vuodessa laaja-alaisesti eri ikäryhmät ja eri hallintokuntien toimintamahdollisuudet huomioiden

Seututason yhteistyössä poikkihallinnollisuus on haaste

Paikallista liikenneturvallisuustyötä voidaan suunnitella ja koordinoida myös seudullisissa liikenneturvallisuusryhmissä. Joillakin seuduilla toimii myös seudullisen ja kuntatason toiminnan yhdistelmä, vaikka se voidaankin kokea hieman raskaaksi.

Seudulliset liikenneturvallisuusryhmät vastaavat valtakunnallisten tai maakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden jalkauttamisesta kuntiin sekä toimivat kuntarajat ylittävän liikenneturvallisuustyön koordinointikanavana. Kuntien edustajat vievät seuturyhmässä käsiteltyjä asioita ja hyviä käytäntöjä eteenpäin omiin kuntiinsa.

Seuturyhmä voi huolehtia myös liikenneturvallisuustilanteen seurannasta.

Seudullisissa työryhmissä haasteena on usein poikkihallinnollisuuden toteutuminen sekä toiminnan käsittelyn siirtyminen strategisemmalle tasolle irti kuntien erityistarpeista.

Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi kuntien eri hallintokuntien organisoitumista seuturyhmiksi, jotka keskittyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen oman hallintokunnan toiminta-alueella koko seutukunnalla. Jos kunnan muitakin palveluita tuotetaan seudullisena yhteistyönä, voi seututasolla ohjelmoitava liikenneturvallisuustyö tuntua luontevalta.

Jaa