Vapaa-ajan palvelut

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Tietoa vapaa-ajan palveluista; nuorisotyö ja liikuntapalvelut.

Nuorisotyö

Toimintaesimerkkejä

 • Nuorisotyöntekijöiden perehdytys liikennekasvatustyön sisältöihin ja toimintamalleihin.
 • Liikenneturvallisuuden sisällyttäminen nuorisotyön strategiaan.
 • Liikenneturvallisuusteema osaksi ennaltaehkäisevää päihdetyötä.
 • Monialaisten yhteistyöryhmien hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä.
 • Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä keskusteluin ja materiaalein.
 • Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien hyödyntäminen liikenneturvallisuustyön ideoinnissa ja toteutuksessa.
 • Liikenteeseen liittyvät tapahtumat, tempaukset ja toimintaprojektit, teemaillat nuorisotalolla, jne.

Liikenneturvallisuuden yksi perusongelma on nuorten suuri osuus liikenteen henkilövahingoista. Tämä korostaa erityisesti nuorten kanssa tehtävän liikenneturvallisuustyön merkitystä.

Mahdollisuuksia on monia, sillä nuorisotyön toimintakenttä on moninainen. Siihen kuuluvat mm. toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta sekä nuorten ympäristökasvatus.

Tärkeää olisi saada nuoret itse osallistumaan liikenneturvallisuustyön suunnitteluun ja tekemiseen. Toiminnan organisointiin hyviä tahoja ovat nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat.

Sosiaalinen media on tärkeä vuorovaikutuskanava nuorten kanssa tehtävässä liikenneturvallisuustyössä.

Nuorisopalveluilla on tärkeä rooli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa ja ennalta ehkäisevässä päihdetyössä, millä on suuri merkitys myös liikenneturvallisuuden kannalta.

Liikuntapalvelut

Toimintaesimerkkejä

 • Liikunnanohjaajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön ja erityisesti kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuskysymyksiin.
 • Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä.
 • Kävelyä ja pyöräilyä edistävät tapahtumat ja tempaukset.
 • Liikuntapaikkojen turvallisista liikennejärjestelyistä huolehtiminen.
 • Seurojen ja järjestöjen tukeminen liikenneturvallisuustyössä.

Kunnan liikuntapalvelut tukevat monin tavoin kuntalaisten liikkumista ja terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta. Liikenneturvallisuustyössä liikuntapalveluiden rooli korostuu etenkin kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kytkeytyvässä toiminnassa. Turvallisuusasioita voidaan sisällyttää monin tavoin erilaisiin tapahtumiin, tempauksiin ja asukkaille suunnattuun viestintään.

Avainkysymyksiä päättäjille

 • Näkyykö liikenneturvallisuus vapaa-aikatoimen (liikuntatoimi, nuorisotyö) toimintasuunnitelmissa?
 • Onko nuoriso- ja liikunnanohjaajia perehdytetty liikenneturvallisuusteemoihin?
 • Onko liikuntapaikkojen liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla kartoitettu ja parannustoimenpiteet suunniteltu?
 • Onko nuorille tarjottu mahdollisuutta osallistua liikenneturvallisuustyön suunnitteluun ja toteutukseen?
 • Tarjotaanko kuntalaisille tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta?
 • Seurataanko kuntalaisten liikkumistottumuksia ja liikennetapaturmia?
 • Onko seuroja ja yhdistyksiä kannustettu mukaan liikenneturvallisuustyöhön?
Jaa