Toimenpiteiden suunnittelu

Toimenpideohjelman rakennetta kannattaa pohtia ennen suunnitteluun ryhtymistä.

Toimenpiteiden ryhmittely painopistealueittain selkeyttää suunnitelman kytkentää tavoitteisiin ja helpottaa seurantaa, kun taas ryhmittely vastuutahoittain (esim. hallintokunnittain) kytkee toimenpiteet paremmin päätöksentekoon. Usein halutaan vielä tarkistaa, että toiminta kohdistuu tasapuolisesti eri tienkäyttäjäryhmiin tai alueisiin. On hyvä tarkistaa, ettei valittu rakenne ohjaa liikaa toiminnan sisältöä, ja että toimenpideohjelma vastaa asetettuihin tavoitteisiin.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa käsiteltävät toimenpiteet voidaan ryhmitellä kolmeen pääryhmään:

Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat liikenneturvallisuustyön rakenteisiin liittyvät toimenpiteet, joilla luodaan pohja jatkuvalle ja pitkäjänteiselle liikenneturvallisuustyölle. Tähän toimenpideryhmään kuuluvat mm. osaamisen kehittäminen, yhteistyömallit ja liikenneturvallisuustyön resursointi.

Myös tiedonkeruu liikenneonnettomuuksista ja -tapaturmista sekä koetuista ongelmista on keskeinen osa perusrakenteita.

Esimerkkejä liikenneturvallisuustyön rakenteisiin liittyvistä toimenpidetyypeistä

 • Liikenneturvallisuusnäkökulman linkittäminen kunnan muihin strategioihin, suunnitelmiin ja toimintamalleihin.
 • Kunnan eri henkilöstöryhmien ja muiden toimijoiden perehdyttäminen liikenneturvallisuustyön sisältöihin ja toimintamalleihin.
 • Liikenneturvallisuustyön resursointi eri toimialoilla, päätöksenteon kytkeminen toiminnan suunnitteluun.
 • Jatkuvan liikenneturvallisuustyön suunnittelu; liikenneturvallisuustyön organisointi tai nykyisen toiminnan kehittäminen, liikenneturvallisuustoimijan käyttö, liikenneturvallisuustilanteen seurannan työkalut ja organisointi, toiminnan seuranta.

Toisen kokonaisuuden muodostavat liikennekasvatustyötä, viestintää ja liikenteen valvontaa koskevat toimenpiteet, joiden suunnittelu kohdennetaan painopistealueittain. Toimenpiteiden päätavoitteena on lisätä ihmisten tietoa, taitoja ja tahtoa huolehtia itse omasta turvallisuudestaan. Tavoitteena on myös pitää liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita esillä, herättää keskustelua ja sitä kautta vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin.

Esimerkkejä suunniteltavista kokonaisuuksista

 • Kunnan sisäinen liikenneturvallisuusviestintä (vuosikelloajatus); työntekijöille, virkamiesjohdolle, luottamushenkilöille.
 • Ulkoinen liikenneturvallisuusviestintä (vuosikelloajatus); paikallismediassa, kunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, jne.
 • Liikennekasvatuksen toteuttaminen kunnan eri palveluissa (perustyössä); toimintamallien kehittäminen ja materiaalinen käyttöönottaminen.
 • Eri liikkujaryhmille kohdennetut teematilaisuudet ja kampanjat.
 • Laajalle yleisölle suunnatut näkymistempaukset ja kampanjat.
 • Liikenneturvallisuusteeman huomioiminen paikallisissa tapahtumissa.
 • Materiaalien laadinta liikennekasvatustyön tueksi.
 • Paikalliset valvontakampanjat, valtakunnallisten ja kansainvälisten valvontakampanjoiden paikalliset toteutukset.

Liikenneympäristön turvallisuutta parantavat toimenpiteet muodostavat kolmannen liikenneturvallisuussuunnitelmassa käsiteltävän kokonaisuuden. Toimenpide-ehdotukset voivat olla luonteeltaan suunnitelmien laadintaan (laatu) ja suunnitteluperiaatteisiin liittyviä, suunnittelu- ja selvitystarpeita, rakentamiskohteita tai väylien hoitoon ja ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä.

Toimenpiteiden muodostamista ja priorisointia ohjaavat nykytilan kartoituksen esille nostamat ongelmat sekä tavoitevaiheessa kuvatut painopistealueet, mutta myös kuntaan tai seudulle suunnitteluprosessin aikana määriteltävät liikenneympäristön suunnitteluperiaatteet.

Esimerkkejä liikenneympäristön turvallisuutta parantavista toimenpidetyypeistä

 • Liikennettä, maankäyttöä ja palveluiden järjestämistä koskevien suunnitelmien liikenneturvallisuusarviointimenettelyiden kehittäminen.
 • Tie- ja katuverkon jäsentelyn ja suunnittelun periaatteet, esim. nopeusrajoitusjärjestelmät, liikenteen rauhoitustoimet, rakenteelliset ratkaisut, etuajo-oikeusjärjestelyt, pyöräilyn verkot, jalankulun ja pyöräilyn erottelu, mopon paikka, väylien mitoitus ja väylätyypit.
 • Jatkoselvitysten ja suunnittelun tarpeet; tarveselvitykset, tie- ja katusuunnitelmat, vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoitukset.
 • Pienet liikenneturvallisuustoimet; nopeusrajoitusten tarkistukset, nopeusnäytöt, suojatiejärjestelyt, liikenteen rauhoittamistoimet, pienet pysäkkijärjestelyt, esteettömyystoimet, liikennemerkkijärjestelyt, tiemerkinnät, moottoriteiden ramppijärjestelyt ja pienet liittymätoimenpiteet, eri kohteiden koulujen, päiväkotien ja liikuntakeskusten pihajärjestelyt, jne.
 • Suuremmat investointihankkeet; ajonopeuksien automaattivalvonta, liittymäjärjestelyt, liikennevalot, kaiteiden rakentaminen ja kunnostus, ali- tai ylikulkujen rakentaminen, jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, keskikaiteiden rakentaminen, tasoristeysten parantaminen tai poistaminen, tievalaistuksen rakentaminen ja saneeraus, riista-aidat, jne.
 • Hoito ja ylläpito; väylien kunnossapito (kesä ja talvi), päällysteiden uusiminen, kelirikkokorjaukset, ajoratamerkintöjen ylläpito, riista-alueiden raivaukset, näkemäraivaukset, varusteiden ja laitteiden hoito ja ylläpito (kaiteet, liikennemerkit, opasteet).

Suunnittelussa ja toimenpiteiden priorisoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteiden toteutuskelpoisuuteen ja vaikutuksiin. Mitä lyhyemmällä aikavälillä toimenpiteitä suunnitellaan, sitä yksityiskohtaisempaa suunnittelun ja toimien vastuunjaon tulee olla.

Jaa