Tietoaineistot

Kunnan liikenneturvallisuustyön tueksi on tarjolla useita tietoaineistoja.

Onnettomuus- ja tapaturmatilastot

 • Tilastokeskuksen Suomen tieliikenneonnettomuudet -tilastopalvelu
  Tieliikenneonnettomuuksien tilastopalvelu sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niissä kuolleista ja loukkaantuneista (myös vakavasti loukkaantuneet). Tietokanta on avoin palvelu, jossa jokainen voi tehdä oman tilastopoiminnan esimerkiksi maakunnittain, kunnittain, tienkäyttäjäryhmittäin tai ikäryhmittäin. Katso myös: Tilastokeskus - Tilastot aiheittain.
 • Liikenneviraston tietopalvelujärjestelmä Tiira
  Tiira on Liikenneviraston tiepitoon liittyvä tietopalvelu, joka liikenneonnettomuustietojen ohella tarjoaa tietoa tiestöstä ja liikenteestä. Tiira-järjestelmän kautta voi ladata niin ikään poliisin tilastoihin pohjautuvan onnettomuusrekisterin, joka sisältää kaikki poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet ja niihin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja mm. onnettomuusluokista ja -tyypeistä, onnettomuuksien sijainnista ja onnettomuuspaikasta, vallinneista olosuhteista ja onnettomuuksien osallisista. Palvelu edellyttää henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja on tarkoitettu asiantuntijakäyttöön (kunnat, konsultit jne.).
 • Liikenneonnettomuudet kartalla -palvelu
  Liikenneonnettomuudet kartalla on Strafica Oy:n kehittämä matalan kynnyksen karttasovellus tieliikenteen onnettomuustilastojen tarkasteluun. Palvelu sopii niin viranomaisten kuin asukkaiden ja sidosryhmien käyttöön. Palvelu perustuu onnettomuusrekisteriin eli poliisin onnettomuustilastoihin.  Kunkin alueen aloitusikkunassa näkyvät kuntatason kokonaismäärät, joka mahdollistaa kuntien väliset vertailut eri muuttujien suhteen. Lähemmäksi zoomattuna onnettomuudet hajautuvat vaiheittain tapahtumapaikoilleen (poliisin merkitsemä koordinaattitieto). Palvelu on ilmainen.
 • Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) tilastot
  Liikennevakuutuskeskuksesta on saatavissa tilastoja sekä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimista tie- ja maastoliikenneonnettomuuksista että vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastoja. LVK tarjoaa myös tietopalvelua aineistoihinsa liittyen. Tutkijalautakuntien aineistot kattavat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet. Tapausmäärän rajallisuudesta johtuen aineisto soveltuu parhaiten maakunnallisten tai sitä laajempien alueiden käsittelyyn.
 • Pelastuslaitosten resurssi- ja onnettomuustietokanta PRONTO
  Tietoaineisto sisältää tietoja hälytyskeskukseen ilmoitettujen onnettomuuksien ajankohdasta ja tapahtumapaikasta (koordinaattitiedot) sekä pelastushenkilökunnan arvion onnettomuuden vakavuudesta. Tilastoon sisältyy vain hätäkeskuksille ilmoitetut onnettomuudet ja tapahtumat, joihin pelastustoimi on osallistunut. Aineiston käyttömahdollisuuksia voi tiedustella esimerkiksi Pelastusopiston kautta.
 • Työmatkojen tapaturmat (TVK)
 • Työtapaturmavakuutuskeskuksen tilastot
  Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) työtapaturmatilastot perustuvat vakuutusyhtiöiltä saatuihin tietoihin. TVK:n tilastoissa ovat mukana työ- ja työmatkatapaturmat, joista on maksettu korvauksia. Tilasto on saatavissa kunnittain (tapaturman sattumiskunta) ja työmatkatapaturmat on luokiteltavissa liikkumistavan ja sattumistavan mukaan.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot
  THL tuottaa runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveysalan tilastoja. Tietoa liikenteessä tapahtuneista tapaturmista on saatavissa sekä hoitoilmoitusrekisteri HILMOsta sekä monista muista THL:n tietokannoista ja tutkimuksista. Tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista on koottu mm. sotkanet.fi -palveluun.
 • Poliisin tilastopalvelut
  Polamkissa toimii PolStat-tiimi, joka ylläpitää poliisin valtakunnallista tulostietojärjestelmää. PolStat-järjestelmän avulla tuotetaan tilastoja ja raportteja poliisin toiminnasta. PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä, ja se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedontarvitsijoille. Tietojärjestelmästä on saatavissa mm. kuntakohtaisia liikenteen valvontaan liittyviä tilastoja.
 • iLIITU
  iLIITU on Destian kehittämä paikkatietoperustainen liikenneturvallisuustyön työkalu ja toimintamalli, joka kattaa kaikki liikenneturvallisuustyön osa-alueet. iLIITUn tiedoista asiakas saa onnettomuudet alueittain, onnettomuustyypit ja onnettomuuksien olosuhteet. iLIITU tarjoaa asiakkaalle suunnittelun lisäksi monipuoliset yhteenvedot, kartat ja analyysit. Lisäksi järjestelmästä löytyy uudet liikenneturvallisuutta koskevat ohjeet ja oppaat.
 • KOULULIITU
  Koululiitu on Rambollin kehittämä atk-ohjelma koulureittien liikenneturvallisuuden arvioimiseksi. Koululiitu on laskentamenetelmä tieverkon turvallisuuden arvioimiseksi. Ohjelman avulla pyritään pääsemään eroon subjektiivisesta näkemyksestä, onko koulumatka niin vaarallinen, että oppilaalle pitää järjestää koulukuljetus. Ohjelmalla voidaan arvioida nykytilanteen ja lähivuosien kuljetustarpeita ja tarkastella myös koulukyyditykselle edullisempia ratkaisuja sekä tieverkon parantamistoimien kustannustehokkuutta.
 • Liikenneturvan tutkimukset

Ohjeet ja oppaat

Erilaiset liikenneturvallisuustyön materiaalit

Kunnan palveluissa -osiossa listatut linkit

Varhaiskasvatus

Koulut ja oppilaitokset

Nuorisotyö

Liikuntapalvelut

Äitiys- ja lastenneuvolat

Mielenterveys- ja päihdetyö

Vanhuspalvelut

Maankäytön suunnittelu

 • Liikenneturvallisuus kaavoituksessa -opas (YM 1/2006)
  Opas on tarkoitettu kaavoittajien, liikennesuunnittelijoiden, alueellisten ympäristökeskusten, kaavaprosesseihin osallistuvien viranomaisten ja muiden osallisten käyttöön.
 • Kävely ja pyöräily kaavoituksessa -opas (Liikennevirasto 2011)
  Oppaassa käsitellään kävelyn ja pyöräilyn huomioimisen ydinasioita yleis- ja asemakaavatasoilla.
 • Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun integrointi kaupunkiseuduilla (Liikennevirasto 2011) 
  Oppaassa tarkastellaan joukkoliikenteen asemaa yleiskaavaprosessissa ja sen huomioimista kaupunkiseutujen maankäytön suunnitteluprosesseissa.
 • Turvallinen kaupunki -sivusto:
  Sivusto tarjoaa laajan näkökulman rakennetun ympäristön turvallisuuteen ja terveyteen sekä siihen, miten niitä voidaan hyvällä suunnittelulla edistää.
 • Kulkulaari-sivusto
  Sivusto on kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki sisältäen tilastoja, tutkimuksia ja suunnitteluohjeita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.
 • Esteetön -sivusto
  Sivusto on Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen kokoama laaja portaali, joka sisältää mm. rakennettuun ympäristöön ja liikkumiseen liittyviä ohjeita, suosituksia ja määräyksiä.
 • Kävelyn hakuteos Pedia
  Sivustolle on koottu laajasti tietoa kävelyliikenteestä, sen hyödyistä, edistämisestä, suunnittelusta, jne.

Kunta työnantajana

Eri aihepiirien sivustot

Muut tietoaineistot

Ajoneuvokanta, kuljettajatutkinnot

Liikenneverkkoja koskevat tiedot

Liikkumista koskevat tutkimusaineistot

Tämä verkkosivusto pohjautuu Liikenneviraston, TrafinLiikenneturvan ja Kuntaliiton yhdessä laatimaan julkaisuun Käsikirja kuntien liikenneturvallisuustyöhön.© Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2016

 

Ajankohtaista liikenteessä

Jalankulkua avustavat laitteet

Jalankulkua avustavilla tai korvaavilla laitteilla ja liikkumisvälineillä kuljetaan jalankulkuväylillä. Näissä laitteissa on enimmillään 1 kW:n moottori ja niiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h.

Jaa