Tekniset- ja ympäristöpalvelut

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Tietoa teknisistä- ja ympäristöpalveluista; tekninen toimi, kadut ja liikenne, avoin joukkoliikenne sekä maankäytön suunnittelu, kaavoitus.

Tekninen toimi, kadut ja liikenne, avoin joukkoliikenne

Toimintaesimerkkejä

 • Henkilöstön osaamisen ylläpito liikennesuunnitteluun, rakennuttamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä sekä työturvallisuuteen liittyen.
 • Yhtenäisten käytäntöjen määrittäminen mm. nopeusrajoitusjärjestelmän, väistämisvelvollisuuksien, pyörätieverkkojen tai hidastepolitiikan osalta.
 • Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen huomioiminen katusuunnitelmissa, liikenteen ohjaussuunnitelmissa, paikallisessa liikennepolitiikassa.
 • Liikenneturvallisuussuunnitelmien teettäminen ja toteuttaminen.
 • Liikenneturvallisuuden huomioiminen väylien hoidossa.
 • Liikenneturvallisuuden huomioiminen tilapäisissä liikennejärjestelyissä.
 • Kuntalaisilta, muilta hallintokunnilta ja luottamushenkilöiltä tuleviin liikennettä koskeviin aloitteisiin vastaaminen.
 • Yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa ja asiantuntija-avun tarjoaminen liikenneympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 • Liikenteeseen liittyvien tutkimusten, mittausten ja selvitysten laatiminen.
 • Kunnan liikenneturvallisuustilanteen seuranta ja tuloksista tiedottaminen kuntalaisille ja päättäjille.
 • Tiedottaminen tilapäisistä tai uusista liikenteen järjestelyistä sekä liikennettä koskevista suunnitelmista.
 • Turvallisuusnäkökulmista huolehtiminen.

Teknisen toimen vastuualueet näkyvät ja vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkipäivään. Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen näkökulma tulee ottaa huomioon katusuunnitelmissa ja paikallisessa liikennepolitiikassa, väylien hoidossa ja kunnossapidossa sekä tilapäisissä liikennejärjestelyissä.

Teknisen toimen liikenneturvallisuustyöhön kuuluvat kunnan liikenteen ja liikenneturvallisuustilanteen seuranta, yhteistyö eri hallintokuntien kanssa sekä tiedottaminen liikenteeseen ja liikennesuunnitteluun liittyvistä asioista.

Kaikilla kunnilla on tietyt lakisääteiset henkilökuljetusvelvoitteet, kuten perusopetuslain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset.

Näiden järjestämisestä vastaavat kunnissa usein sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Kaikille avoimen joukkoliikenteen järjestäminen on sen sijaan usein teknisen toimialan vastuulla.

Joukkoliikenteen ja pysäkkien suunnittelussa sekä henkilökuljetusten hankinnassa tulee aina huolehtia myös turvallisuusnäkökulmista.

Maankäytön suunnittelu, kaavoitus

Toimintaesimerkkejä

 • Henkilöstön osaamisen ylläpito liikenneturvallisuusasioissa mm. liikenneturvallisuuden, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kaavoitusprosessissa.
 • Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen tavoitteiden painottaminen maankäyttöpolitiikassa ja kaavoituksessa.
 • Kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi.
 • Liikenneturvallisuuden ja kestävien kulkutapojen huomioiminen rakennusjärjestyksen laadinnassa ja rakennuslupia myönnettäessä.

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella vaikutetaan liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiin tekijöihin, eri kulkumuotojen liikennesuoritteeseen eli onnettomuuksille altistumiseen sekä liikkumisen ympäristöihin eli onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Kunnan tehtävänä on turvata terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä asuin- ja elinympäristö.

Kunnan on tärkeää turvata kaavaprosessiin asiantuntemus ja resurssit myös liikenneturvallisuussuunnittelun osalta. Kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on edullisempaa kuin virheiden korjaaminen myöhemmin.

Kaavoitusprosesseihin sisältyy laajaa asukasvuorovaikutusta.

Näissä tilanteissa on hyvä tarvittaessa käsitellä myös liikenneturvallisuutta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Valmiita toimintamalleja liikenneturvallisuuden huomioimiseksi osana kaavoitusprosessia ja siihen sisältyvää vuorovaikutusta on esitetty alla mainituissa oppaissa.

Avainkysymyksiä päättäjille

 • Onko liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteille osoitettu erillistä rahoitusta, esimerkiksi vuosittainen määräraha?
 • Laaditaanko yleis- ja asemakaavoille tai yleis-, liikenne- ja katusuunnitelmille liikenneturvallisuusarviointeja, varmistetaanko kävelyn ja pyöräilyn edellytykset?
 • Onko kunnassa määritelty yhtenäisiä käytäntöjä mm. nopeusrajoitusten, rakenteellisten hidasteiden, suojatiejärjestelyiden, moporeittien tai esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn erottelun osalta?
 • Seurataanko kuntalaisten liikkumistottumuksia ja liikenneonnettomuuksia? Viestitäänkö tilanteesta kuntalaisille ja päättäjille?
 • Tarjotaanko kuntalaisille mahdollisuutta osallistua liikennettä ja liikenneturvallisuutta koskevaan suunnitteluun?
 • Onko henkilöstö saanut riittävästi koulutusta liikenneturvallisuusasioihin?
Jaa