Tavoitteiden asettaminen

Mielekkäästi asetetut ja toivottua tilannetta konkretisoivat tavoitteet tuovat työhön pitkäjänteisyyttä ja motivoivat eri tahoilla tehtävää liikenneturvallisuustyötä.

Tavoitteiden määrittäminen onkin liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan tärkeimpiä työvaiheita. Asetettavien tavoitteiden on hyvä olla mitattavissa ja kunnan omilla keinoilla edistettävissä sekä kytkettävissä kunnan eri toimintoihin ja päätöksentekoon.

Kansallisista onnettomuusmääriä koskevista tavoitteista voidaan johtaa kunnan tai seudun tavoitteet liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrien vähentämiselle.
Lisäksi on hyvä asettaa myös liikenneturvallisuustyön teemoja tai eri liikennemuotojen tai liikkujaryhmien turvallisuutta konkretisoivia tavoitteita, joista voidaan jo helpommin johtaa toimenpiteitä.

Liikenneturvallisuustyön painopisteitä koskevia tavoitteita voivat olla esimerkiksi

 • nuorten onnettomuusriskin pienentäminen
 • mopo-onnettomuuksien määrän vähentäminen
 • suojateiden turvallisuuden parantaminen
 • kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen taajama-alueilla
 • alkoholionnettomuuksien määrän vähentäminen
 • koulumatkojen turvallisuuden parantaminen
 • ajonopeudet turvalliselle tasolle
 • pääteiden liikenneturvallisuuden parantaminen
 • työmatkojen liikennetapaturmien vähentäminen
 • turvalaitteiden käytön lisääminen
 • onnettomuuskasaumien määrän vähentäminen
 • kohtaamisonnettomuuksien määrän vähentäminen
 • ikäihmisten turvallisen liikkumisen tukeminen.

Tavoitevaiheessa on hyvä tarkistaa, että valitut tavoitteet koskevat niitä aiheita, joita nykytilanteen analyysissä oli todettu ongelmiksi. Tavoitteita muodostettaessa tulee pohtia myös sitä, miten niiden toteutumista seurataan – tulee löytää tavoiteltaviin vaikutuksiin liittyvät mittarit.

Jaa