Sivistyspalvelut

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Tietoa sivistyspalveluista; varhaiskasvatus sekä koulut ja oppilaitokset.

Varhaiskasvatus

Toimintaesimerkkejä

 • Henkilöstön perehdytys liikenneturvallisuuskasvatuksen sisältöihin ja toimintatapoihin.
 • Liikennekasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa ja turvallisuusohjeissa.
 • Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen osaksi hoitosopimuksia.
 • Liikenneturvallisuusasioista keskustelu vanhempainilloissa.
 • Liikennekasvatuksen linkittäminen päivähoidon arkeen vuosikellomallilla.
 • Liikennekasvatus päivittäisen toiminnan osana: retket, leikit, pelit.
 • Liikenneaiheiset tapahtumat ja tempaukset, teemapäivät.
 • Asiantuntijoiden vierailut päiväkodissa.
 • Turvallisesta päiväkotiympäristöstä huolehtiminen.
 • Saattoliikenteen turvallisuus; tiedotus, ohjeistus, turvalliset pihajärjestelyt.

Liikenneturvallisuustyö voi näkyä päivähoidon toimintakäytännöissä aina johtamisesta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä lasten kasvatukseen ja tilojen ja piha-alueiden turvallisuuteen. Liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset tulee huomioida myös päiväkotiverkkoa suunniteltaessa.

Liikennekasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämää toimintaa.

Päiväkodin tai perhepäivähoidon liikennekasvatuksen voi suunnitella esimerkiksi eri vuodenaikojen mukaan Liikenneturvan vuosikelloa hyödyntäen. Perhe on tärkein vaikuttamisen kanava lapsen liikennekasvatuksessa, joten yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää. Liikenneturvallisuusasioita voidaan käsitellä huoltajien ja hoitohenkilöstön välisissä päivittäisissä keskusteluissa, kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa ja päivähoidon tiedotteissa.

Koulut ja oppilaitokset

Toimintaesimerkkejä

 • Opettajien perehdytys liikenneturvallisuuskasvatuksen sisältöihin ja toimintatapoihin.
 • Liikennekasvatus koulun opetussuunnitelmassa ja turvallisuusohjeissa.
 • Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen koulun järjestyssääntöihin.
 • Liikenneturvallisuusasiat esille kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa.
 • Liikennekasvatuksen integroiminen vuosikellomallilla eri oppiaineisiin.
 • Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä keskusteluin ja materiaalein.
 • Liikenneaiheiset tapahtumat ja tempaukset, teemapäivät.
 • Asiantuntijoiden vierailut oppitunneilla tai vanhempainilloissa.
 • Koulumatkojen ja koulun lähialueen liikenneturvallisuuskartoitukset ja niiden antaman tiedon hyödyntäminen liikennekasvatuksen suunnittelussa.
 • Saattoliikenteen turvallisuus; tiedotus, ohjeistus, turvalliset pihajärjestelyt.
 • Liikenneturvallisuuden huomioiminen koulukuljetusten järjestelyissä.
 • Koulun liikkumis- tai liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen.
 • Kouluverkkopäätösten liikkumiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Kouluilla ja oppilaitoksilla on suuri merkitys lasten ja nuorten turvallisen liikennekäyttäytymisen omaksumisessa ja turvallisuutta arvostavien asenteiden muodostumisessa.

Nykypäivänä koulun liikennekasvatus on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu sääntöjä. Siihen liittyy ennakointi, turvallisuus, terveysriskien tunnistaminen ja niiden välttäminen, vastuullisuuteen kasvaminen, sosiaalinen ja eettinen näkökulma, muiden huomioiminen ja kulkutapojen valinnat. Liikennekasvatuksen sisällöt laajentuvat sitä mukaa kun oppilaiden liikkumistottumukset muuttuvat.

Perusta koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatukselle löytyy opetussuunnitelmista.

Perusopetuksen alussa liikennekasvatuksen sisällöt liittyvät turvallisten toimintatapojen omaksumiseen oppilaan omassa lähiympäristössä. Aluksi opetuksessa painottuu jalankulkijan ja auton matkustajan näkökulma. Pyöräilyä on myös hyvä käsitellä, sillä oppilaat pyöräilevät paljon erityisesti vapaa-ajallaan. Lähtökohtana ovat konkreettiset tilanteet, niissä selviytyminen ja turvallinen toimiminen.

Perusasteen loppupuolella ja toisella asteella liikennekasvatuksen sisällöissä vahvistuu yksilön oman toiminnan ohella myös liikenneturvallisuuden yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Perustietoihin ja -taitoihin on edelleen panostettava, mutta myös vastuullisuuden tunteen herättämiseen. Tämä koskee turvallisuuden ohella myös ympäristöön ja terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Avainkysymyksiä päättäjille

 • Toteutuvatko opetussuunnitelmiin kirjatut liikennekasvatustyön tavoitteet?
 • Ovatko päivähoitajat ja opettajat saaneet perehdytystä liikenneturvallisuustyöhön?
 • Tehdäänkö liikennekasvatuksessa yhteistyötä perheiden ja sidosryhmien kanssa?
 • Onko koulujen lähialueiden liikenneturvallisuusongelmia kartoitettu ja parannustoimet suunniteltu?
 • Toteutuuko liikenneturvallisuus koululaiskuljetusten järjestelyissä?
 • Huomioidaanko liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevissa suunnitelmissa?
Jaa