Päätöksenteko

Liikenneturvallisuustyö tulee nähdä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Liikenneturvallisuustyö tulee nähdä osaksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, jolle on jo laaja lakisääteinen pohja. Näin liikenneturvallisuus ei myöskään jää irralliseksi tavoitteeksi. Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Myös Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Meneillään olevassa sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on linjattu edelleen kunnan tehtäväksi.

Kunnat voivat itse määritellä tavat, joilla ne huolehtivat turvallisen liikkumisen edellytysten luomisesta. Ratkaisevaa on kuntajohdon sitoutuminen ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön ja sen resursointiin eri toimialoilla.

Kunnan eri sektoreiden välinen yhteistyö on välttämätöntä, sillä niiden kaikkien toiminnalla ja päätöksillä on vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja turvallisen liikkumisen edellytyksiin. Kunnanvaltuusto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään liikenneturvallisuutta. Valtuuston tehtävänä on asettaa eri hallinnonaloille ja niiden yksiköille velvoitteet ottaa liikenneturvallisuusnäkökohdat huomioon omissa toiminnoissaan. Lautakunnat toimivat selvästi lähempänä palvelutuotantoa ja pystyvät siten yksityiskohtaisemmin ohjaamaan ja kehittämään juuri tietyn hallinnonalan toimintamalleja myös liikenneturvallisuustyössä.

Avainkysymyksiä päättäjille

Jaa