Nykytilan kartoitus

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta käynnistyy selvittämällä liikkumisen ja sen turvallisuuden nykytila ja edellytykset kunnassa tai seudulla.

Nykytilan kuvaus kootaan olemassa olevien suunnitelmien ja selvitysten, erilaisten tilasto- ja rekisteriaineistojen sekä eri tahoilta koottavan asiantuntijatiedon pohjalta.  Paikallisen tilanteen selvittämisen lisäksi on hyvä tarkistaa, miten valtakunnalliset muutokset, esim. lainsäädäntöön liittyen, vaikuttavat paikallistasolla.

Kunnan liikenneturvallisuustyön nykytila

 • Miten liikenneturvallisuusteema on huomioitu kunnan strategioissa ja suunnitelmissa ja eri hallintokuntien työohjeissa?
 • Minkälaista liikenneturvallisuustyötä kunnassa nykyisin tehdään ja keiden toimesta? Miten työtä koordinoidaan?
 • Onko liikenneturvallisuustyö resursoitu?

Lue laajempi kartoitustyön muistilista.

Liikenneympäristö ja -palvelut

 • Minkälaiset puitteet elinympäristö tarjoaa turvalliselle ja vastuulliselle liikkumiselle?
 • Miten liikenneturvallisuusasiat huomioidaan maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa? Minkälaiset periaatteet ohjaavat liikenneympäristön suunnittelua?
 • Minkälaisia suunnitelmia alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tehty? Mitkä ongelmapaikat ovat jo tiedossa?

Linkki laajempaan muistilistaan.

Liikenneonnettomuudet ja -tapaturmat

 • Kuinka paljon ja minkälaisia liikenneonnettomuuksia on tapahtunut?
 • Minkälaisia vakavat liikenneonnettomuudet ovat olleet?
 • Missä onnettomuuksia tapahtuu?
 • Millä liikkujaryhmillä on suurin onnettomuusriski?
 • Poikkeaako alueen liikenneturvallisuustilanne koko maasta?
 • Minkälaisia kustannuksia liikenneonnettomuuksista aiheutuu?

Linkki laajempaan muistilistaan.

Liikennekäyttäytyminen ja liikenteen ilmapiiri

 • Mitkä ovat yleisimpiä liikennekäyttäytymisen ongelmia?
 • Minkälaiset asiat liikenteessä aiheuttavat pelkoa?
 • Onko liikennekäyttäytymisen piirteissä eroja eri ikäryhmien, kulkutapojen tai eri toimintaympäristöjen välillä?
 • Minkälaisia riskinottoon tai välinpitämättömyyteen liittyviä tekijöitä liikenneonnettomuuksien taustalta löytyy?
 • Mitä mieltä alueen asukkaat ovat liikenteen ilmapiiristä?

Linkki laajempaan muistilistaan.

Koettu turvallisuus ja ongelmat

 • Mitä mieltä asukkaat ovat liikenneturvallisuustilanteesta?
 • Keiden liikenneturvallisuustilanne erityisesti huolestuttaa ja miksi?
 • Missä liikkuminen tuntuu turvattomalta ja miksi?
 • Minkälaisia esteitä liikkumisessa on eri kulkutavoilla?

Linkki laajempaan muistilistaan.

Jaa