Liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyvä työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointiin.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Se on kuvaus konkreettisista tavoitteista, toimenpiteistä ja toimintatavoista, joilla kunnan ja kuntalaisten liikenneturvallisuutta parannetaan.

On tärkeää muistaa, että liikenneturvallisuussuunnittelu ei ole vain tie- ja katuympäristön parantamistoimien ohjelmointia, vaan se sisältää kaikenlaiset toimenpiteet, joilla vaikutetaan asukkaiden asenteisiin, tietoihin ja taitoihin niin, että liikenteessä osataan ja halutaan toimia toiset huomioon ottaen turvallisesti.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi suunnitelmaa laadittaessa on tarpeen käsitellä myös liikenneturvallisuustyön rakenteita. Siis sitä, miten kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja seurataan, miten liikenneturvallisuus linkittyy eri toimialojen ja toimijoiden perustyöhön ja toimintaresursseihin sekä miten asukkaat ja muut sidosryhmät otetaan mukaan liikenneturvallisuustyöhön.

Suunnitteluprosessissa on useita osa-alueita. Lähtökohtana on paikalliset ongelmat ja erityispiirteet.

Suunnitelman käynnistäminen

Jokainen kunta on erilainen. Liikenneturvallisuuden ja liikenneverkon ongelmat, toiminnan kehittämistarpeet ja toimintaympäristön haasteet vaihtelevat. Suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla paikalliset ongelmat ja erityispiirteet. Lue lisää.

Nykytilan kartoitus

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta käynnistyy selvittämällä liikkumisen ja sen turvallisuuden nykytila ja edellytykset kunnassa tai seudulla. Lue lisää.

Tavoitteiden asettaminen

Mielekkäästi asetetut ja toivottua tilannetta konkretisoivat tavoitteet motivoivat liikenneturvallisuustyön eri osapuolia. Asetettavien tavoitteiden on hyvä olla mitattavissa ja kunnan omilla keinoilla edistettävissä sekä kytkettävissä kunnan eri toimintoihin ja päätöksentekoon. Lue lisää.

Toimenpiteiden suunnittelu

Toimenpideohjelman rakennetta kannattaa pohtia ennen suunnitteluun ryhtymistä. Toimenpiteiden ryhmittely painopistealueittain selkeyttää suunnitelman kytkentää tavoitteisiin ja helpottaa seurantaa, kun taas ryhmittely vastuutahoittain (esim. hallintokunnittain) kytkee toimenpiteet paremmin päätöksentekoon. Lue lisää.

Suunnitelman seuranta

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista on hyvä seurata säännöllisesti ja kehityksestä tiedottaa asukkaita, kunnan toimijoita ja luottamusmiehiä.  Liikenneturvallisuussuunnitelman seuranta voi kohdistua toimenpiteiden toteutumisen ja toiminnan vaikuttavuuden seurantaan. Lisäksi kannattaa seurata toimintaympäristön muutoksia ja yhteistyörakenteiden kehittymistä. Lue lisää.

Hyväksyttäminen ja raportointi

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet vaativat resursseja - rahaa ja henkilötyötä. Suunnitelma onkin tarpeen käsitellä ja tarpeen mukaan hyväksyttää niillä tahoilla, joiden käsissä on toiminnan resurssit. Liikenneturvallisuussuunnitelma ei ole lakisääteinen suunnitelma, joten sen käsittely voidaan päättää kunnassa. Lue lisää.

Jaa