Hyväksyttäminen ja raportointi

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet vaativat resursseja - rahaa ja työaikaa. Suunnitelma onkin tarpeen käsitellä ja tarpeen mukaan hyväksyttää niillä tahoilla, joiden käsissä on toiminnan resurssit.

Liikenneturvallisuussuunnitelma ei ole lakisääteinen suunnitelma, joten sen käsittelytapa voidaan päättää kunnassa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma voidaan raportoida monella tavalla: perinteisenä raporttina, säännöllisesti päivitettävänä kalvosarjana tai kunnan nettisivuna. Liikenneturvallisuustavoitteiden ja toimien raportointi voi myös sisältyä johonkin toiseen suunnitelmaan, kuten kestävän liikenteen suunnitelmaan, kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan tai kunnan turvallisuussuunnitelmaan. Raportoinnista päätettäessä kannattaa miettiä, millainen aineisto palvelee kuntaa tai seutua ja jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä parhaiten.

On hyvä miettiä asukkaiden, kuntapäättäjien, järjestöjen ja eri hallintokuntien toiminnan näkökulmaa. Suunnitelman prosessin ja erilaisten analyysien ja tulosten raportoinnin rinnalla kannattaa pohtia jo laajemminkin liikenneturvallisuusviestinnän tarpeita.

Asukkaille on tarpeen jakaa tietoa siitä, miten kukin voi edistää omaa ja muiden liikenneturvallisuutta.

Kuntalaisia on tärkeää tiedottaa tehtävistä liikennejärjestelyistä ja ratkaisujen perusteista. Kuntapäättäjille on hyvä jakaa tietoa siitä, mikä on kunnan liikenneturvallisuustilanne, ja mitä seurauksia onnettomuuksista aiheutuu ja millaisia toimintamuotoja ja suunnitteluperiaatteita liikenneturvallisuuden edistämiseksi halutaan edistää.

Järjestöille tärkeää on tieto liikenneturvallisuustyön painopisteistä lähivuosina, jotta ne voivat suunnitella omaa toimintaansa tukemaan yhteistä kokonaisuutta. Suunnitelman yhteydessä luodut analyysit, tavoitteistot ja toimenpideohjelmat toimivat parhaimmillaan eri hallintokuntien omien strategioiden ja toimintasuunnitelmien tukena, olipa kyse sitten maankäytön linjauksista, liikennekasvatuksen keinoista tai neuvolatoiminnan menettelyistä.

Jatkotyön kannalta on hyödyksi, jos toimintasuunnitelma toimii vuosisuunnittelun välineenä ja siihen voi esimerkiksi päivittää tehtäväksi sovitut toimenpiteet niin, että asiakirja pysyy ajantasaisena ja tukee toiminnan koordinointia ja viestintää.

Onnettomuustilanteen analyysi kannattaa laatia helposti päivitettäväksi, jolloin sen esittely kuntapäättäjille muodostuu helpommin vuosittaiseksi käytännöksi.

Itsehallinnollisina yhteisöinä kunnat voivat itse määritellä tavat, joilla ne huolehtivat turvallisen liikkumisen edellytysten luomisesta. Ratkaisevaa on kuntajohdon sitoutuminen ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön ja sen resursointiin eri toimialoilla. On tärkeää, että liikenneturvallisuuden edistäminen ei jää irralliseksi tavoitteeksi, vaan turvallisuutta edistävät tehtävät nivotaan osaksi kunnan perustoimintaa ja sisällytetään eri toimialojen toimintaa linjaaviin asiakirjoihin.

Jaa