Suorat - Inhimilliset

Työpanoksen menetys

Sairauslomalla olevalle työntekijälle mahdollisesti maksettavan palkan korvaa Kela ja vakuutus yritykselle. Työpanoksen menetys korvataan uuden työntekijän palkkaamisella tai muiden työntekijöiden lisä- ja ylitöillä. Moniin tehtäviin ei ole heti saatavissa menetettyä työvoimaa vastaavaa tekijää. Saman tuotoksen ylläpito muilla tavoilla vaatii lisäkustannuksia. Yritykselle aiheutuu siten nettomenona joko lisäkustannuksia tai työn tulosten alentumista, joiden suuruus riippuu sekä työtehtävän laadusta että sairausloman pituudesta.

Vammojen hoito

  1. Ostetut hoitopalvelut. Sairaalapalvelujen laskutus täysarvohinnoin, joiden mukaisesti ne korvataan vakuutuksesta. Yrityksen kustannuksiksi jäävät vain asian hoitamiseen liittyvät hallinnolliset kustannukset (välillisissä menoissa) ja yhteydenpidosta potilaaseen/omaisiin koituvat menot.
  2. Itsehoito/kotihoito. Vammojen hoito jatkuu sairausloman myötä kotihoidossa, johon voi liittyä hoito- ja tarkastuskäyntejä, lääkitystä ja kotiavustajan käyttöä. Laskutettavista kuluista tulee vakuutuskorvaus ja yritykselle vain yhteydenpitokuluja.
  3. Ostetut kuntoutuspalvelut. Kuntoutusohjelmat korvataan vakuutuksesta. Kuntoutus voidaan järjestetää myös vakuutusyhtiöiden ylläpitämässä laitoksessa.

Invalidisoitumisen haittakorvaus

Vakuutuksesta korvaus haitta-asteen mukaisesti joko kertasuorituksena tai elinikäisesti jatkuvana työkyvyttömyyseläkkeenä.

Vastuu muille aiheutetusta kuolemasta tai vammautumisesta

Syyllisen osapuolen liikennevakuutuksesta korvataan muille tienkäyttäjille aiheutuneet henkilövahingot ja yrityksen vastuulle voi vakuutuksen ottajana jäädä vakuutusmaksuihin sisältyvien bonusten alentuminen.
Hautauskulut  

Hautaustoimiston laskutushinnat kokonaismenona, josta vähennetään vakuutuksesta saatava korvaus yrityksen nettomenoa laskettaessa. Yleisen tavan mukaisesti hautauskuluista vastaa työtehtävissä sattuneen kuolemantapauksen jälkeen työnantaja eikä omaiset, joiden henkilökohtaiset kulut eivät sisälly laskelmiin.

Suorat - Aineelliset

Oman ajoneuvon vauriot  

Jos yrityksen autolla tai työsuhdeautolla ajetaan kolari syyllisenä osapuolena, liikennevakuutus korvaa vain mahdolliset vastapuolen ajoneuvovauriot. Oman ajoneuvon vaurioiden varalta tulee yrityksellä olla kaskovakuutus, jolloin nettokustannuksiksi jää vain omavastuuosuus ja mahdollinen bonusmenetys. Ellei tällaista vakuutusta ole, oman auton vauriot jäävät kokonaan yrityksen vastuulle ajoneuvon omistajana tai haltijana.

Vastuut muiden ajoneuvojen vaurioista

Liikennevakuutus korvaa muille ajoneuvoille tulleet vahingot syyllisen osapuolen vakuutuksesta. Bonusmenetys jää vakuutuksenottajan kustannukseksi.

Liikennejärjestelmän rakenteiden ja laitteiden vauriot

Kaiteiden, liikennemerkkien, pylväiden ja muiden rakenteiden ja laitteiden vauriot korvataan syyllisen osapuolen liikennevakuutuksesta. Tässäkin bonusmenetys jää vakuutuksenottajan kustannukseksi.

Poliisin palvelut, liikenteen ohjaus

Palvelut kustannetaan verovaroin, hinta määräytyy tapauskohtaisesti.

Palokunnan palvelut

Palvelut maksetaan kunnallisveroin, hinta määräytyy tapauskohtaisesti.

Onnettomuuspaikan raivaus

Raivaus on palokunnan palvelua, jossa voidaan käyttää yksityisten palveluntuottajien kalustoa ja asiantuntemusta. Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksissa onnettomuuspaikan raivaus ja siivous voi olla mittava ja kallis urakka.

Vainajan- tai sairaankuljetus

Kustannukset korvataan liikennevakuutuksesta ja palveluilla on kustannuksia vastaava laskutusperusta.

Välilliset - Inhimilliset

Korvaavan työpanoksen järjestäminen

Työpanoksen menetys aiheuttaa työnantajalle välittömiä kustannuksia. Sen lisäksi, jos menetystä paikataan hankkimalla korvaavaa työpanosta, sen hankinnasta sekä uuden työntekijän perehdyttämisestä ja opastuksesta koituu kustannuksia yritykselle.

Työn uudelleen organisointi

Työntekijän menettäminen pysyvästi tai määräajaksi voi pakottaa työnantajan organisoimaan työt uudelleen. Esimerkiksi työtiimin toimivuus voi olla ratkaisevasti kiinni avainhenkilöstä, jota ei voida korvata. Jos tehtäviä joudutaan organisoimaan laajemmin, syntyy siitäkin kustannuksia.

Työyhteisön tuottavuuden aleneminen

Kuolemaan tai sairaslomaan johtava äkillinen tapahtuma, kuten liikenneonnettomuus, ”pysäyttää” hetkeksi ainakin lähiyhteisön ja pienehköillä työpaikoilla koko yrityksen. Sopeutumisvaiheen jälkeenkin entisen tuottavuuden saavuttaminen voi olla vaikeaa.

Toimitusten viivästymiset/katkot

Tyypillisiä menokohteita ovat sovittujen toimitusten viivästykset tai katkot, joihin on usein ennalta määritelty korvaus. Se jää yrityksen kustannettavaksi.

Toimenpiteet todettujen riskien poistamiseksi

Liikenneonnettomuudet paljastavat useimmiten yhden tai useamman riskitekijän, jotka voidaan poistaa. Onnettomuudet antavat samalla kannusteen ryhtyä toimenpiteisiin, joista syntyy yritykselle tapauskohtaisesti hyvinkin vaihtelevia kustannuksia.

Välilliset - Aineelliset

Vara-ajoneuvon hankkiminen menetetyn tilalle tai korjausajaksi

Joissain tapauksissa vakuutuksiin tai leasing-autojen vuokrausehtoihin voi liittyä vara-auton käyttö huolto- ja korjausaikoina. Tavallisin tilanne on kuitenkin se, että vara-auton vuokraus on maksettava erikseen ja maksu voi sellaisenaan koitua yrityksen kustannukseksi.

Liikennevirran häiriöt ja haitat

Onnettomuuksien takia liikennevirran häiriöt pääteillä tuottavat mittavia kustannuksia erityisesti työliikenteen aikamenekin takia. On todennäköistä, että liikenteen häiriöistä kärsii myös saman yrityksen muu liikenne, erityisesti työmatkaliikenteessä.

Työliikenteen turvallisuutta kannattaa edistää

Työmatka ja matkat työssä ovat työpäivän vaarallisinta aikaa. Henkilöstö on yritysten tärkein tuotannon tekijä. Henkilöstön jäsenten kuoleman tai loukkaantumisen riski on liikenteessä olon aikana teollisuustöissä noin kaksinkertainen muuhun työaikaan verrattuna ja palvelualoilla vastaavasti yli kolminkertainen. Työterveyden vaalimisessa työmatkojen ja työliikenteen turvallisuuden edistäminen on erityisen kannattavaa toimintaa.