Maassamme tehdään päivittäin yli 2 miljoonaa edestakaista työmatkaa. Vaaroja työmatkaan tuo erityisesti matkan tuttuus. Riskit lisääntyvät erityisesti silloin, kun töihin menijä tai töistä lähtijä on väsynyt, hänellä kiire tai sääolosuhteet ovat huonot. Myös ruuhka ja mieltä painavat työasiat voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden. Työ- ja työasiamatkojen liikenneturvallisuus onkin yrityksen työturvallisuuden kannalta keskeinen asia.

Työntekijän tapaturma liikenteessä, yhtälailla kuin työssäkin, aiheuttaa työstä poissaoloja. Lisäksi työliikennevahingot ovat usein seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot. Niissä myös menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työtapaturmissa. Työnantajien sitoutuminen työntekijöidensä työmatkaturvallisuuden parantamiseen hyödyttää paitsi työntekijää myös työnantajaa.

Työpaikan lähiympäristön vaaranpaikat kartoitettiin kyselyllä

Lähes kolmasosa kaikesta liikkumisesta liittyy työhön. Vuosittain tapahtuu yli 20 000 työmatkatapaturmaa. Liikenteessä liikkuminen onkin monille työpäivän vaarallisinta aikaa.

Työmatkoista kolme neljäsosaa kuljetaan henkilöautolla. Silti valtaosa tapaturmista sattuu kävellen ja pyöräillen, vaikka näiden osuus on vain muutama prosentti työmatkoista. Turvallinen työmatkaliikenne on merkittävä tekijä tapaturmien ja kustannusten vähentäjänä.

Työmatkojen lisäksi myös työpaikan lähiympäristön turvallisuus vaikuttaa yhtälailla henkilöstöön kuin työpaikalla asioiviinkin. Ympäristön tulee olla turvallinen, liikutaan sitten moottoriajoneuvolla, kävellen tai polkupyörällä.

Yrityksillä on usein omanlaisia tarpeita työliikenteen turvallisuuteen liittyen. Ne voivat valita, mitä liikenneturvallisuustoimenpiteitä hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista otetaan käyttöön. Tyypillisimmin yhteistyö yritysten kanssa aloitetaan henkilöstön liikenneturvallisuuskyselyllä, kuten myös seinäjokisilla työpaikoilla tehtiin. Liikenneturva koosti kyselystä raportin, joka käytiin läpi yrityksen asiasta vastaavien kanssa. Tulosten perusteella pystyttiin helpommin valitsemaan, mitä toimenpiteitä kussakin yrityksessä otettiin käyttöön tai mitä uutta kehitettiin yhdessä.

Työmatkailijan turvavarusteita ovat heijastin, liukuesteet, kypärä ja turvavyö.

Työliikenteen läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksien vähentämiseksi on monenlaisia toimia ja keinoja. Työnantaja voi esimerkiksi huolehtia toimipaikan piha-alueen turvallisuudesta, tiedottaa liikenteen riskeistä henkilökunnalle, laatia organisaation omat liikenneturvallisuusohjeet sekä järjestää tietoiskuja ja tapahtumia. Näitä keinoja myös hyödynnettiin Seinäjoen hankkeessa.

”Tietoiskuja ja teemapäiviä järjestettiin esimerkiksi kevyen liikenteen turvallisuudesta, turvavyön, pyöräilykypärän tai heijastimen käytöstä tai vaikkapa liukastumisten ja kaatumisten välttämisestä”, kertoo Seinäjoen käytännön toimenpiteitä koordinoinut yhteyspäällikkö Heli Lintamo Liikenneturvasta.

Turvallinen työmatka on osa työsuojelua ja yritysvastuuta

Liikenneturva tuottaa myös pilottihankkeen jälkeen työpaikoille toimintamalleja ja aineistoja, joilla ne voivat itse tehdä liikenneturvallisuustyötä. Näitä toimintatapoja suunnitellaan ja toteutetaan hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda työpaikoille työliikenteen turvallisuusrutiineja.

Turvallisen työmatkaliikenteen suunnittelu on osa työpaikkojen työsuojeluturvallisuutta, työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia sekä yritysvastuun tavoitteiden saavuttamista. Vastuullinen organisaatio kiinnittää huomiota työliikenteen ympäristötekijöiden lisäksi työntekijöiden turvalliseen liikkumiseen työmatkoillaan.

Työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita oman työnsä ja omien työmatkojensa turvallisuuspuutteista. Henkilöstöä kannattaakin kannustaa jatkuvaan turvallisuushavaintojen tekoon myös työmatkoilla. Liikenneturvallisuustyö pohjautuu pitkälti juuri vuorovaikutteisuuteen, ja aktiivisesti toimivat mallit antavat työnantajille mahdollisuuden työsuojelun ja vastuullisuuden selkeiden tavoitteiden ja mittareiden kehittämiseen.

Yksi hankkeen tavoitteista olikin motivoida yrityksiä vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön työntekijöidensä hyväksi.

Hankkeen aikana testatut ja hyväksi havaitut, koulutukselliset ja viestinnälliset toimintamallit sekä tuotevalikoima ovat tulleet Liikenneturvan alueellisten toimipisteiden käyttöön ja sitä myötä kaikkien yritysten saataville.

Lisätietoja

Laura Loikkanen, suunnittelija, 020 7282 341

Seinäjoen pilottihankkeessa olivat mukana Seinäjoen kaupunkiEtelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri  sekä Atrian, LähiTapiolan ja Valion Seinäjoen yksiköt. Yhteensä nämä työpaikat työllistävät noin 10 000 henkilöä. Liikenneturva laajensi hankkeen valtakunnalliseksi vuoden 2016 aikana.

Termejä

Työmatka = Kodin ja työpaikan välinen matka.
Työasiamatka = Työhön liittyvä työajalla tehty matka, esimerkiksi asiakaskäynti tai kokousmatka.
Vapaalla tehty työasiamatka = Matka on työnantajan maksama, mutta matka tehdään vapaa-ajalla.