Lausunto

Jani Karjalainen
Osastopäällikkö
Liikennesuunnittelu
SITO

Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen

Liikenneturvan lausunto luonnoksesta lupaohjeeksi Oulun kaupungin alueella

Liikenneturva kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto po. aiheesta. Liikenneturva pitää tärkeänä, että lupaohjetta valmisteltaessa on tuotu selvästi esiin tarve ja tavoite arvioida ulko- ja tienvarsimainontaa myös liikenneturvallisuusvaikutusten kannalta. On hyvä, että valmistelua on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin, alueen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa.

Mainosten vaikutusta liikenneturvallisuuteen on tutkittu jonkin verran sekä Suomessa että muissa maissa. Meillä asiaa on selvitetty mm. onnettomuustutkijalautakuntien vuosina 2000 ja 2001 tutkimista kuolemaan johtaneista 405:sta onnettomuudesta. Näistä kuudessa tapauksessa mainonnan arvellaan olevan osasyynä onnettomuuden syntyyn. Onnettomuuksissa kuoli 9 ihmistä. Kaikki onnettomuudet tapahtuivat liittymissä. Osassa tapauksista mainoksen arvellaan olleen näkemäesteenä ja joissakin tapauksissa onnettomuuden arvellaan johtuneen osittain kuljettajan mainokseen kiinnittyneen huomion vuoksi. Kaikissa tapauksissa onnettomuuden pääaiheuttaja oli yli 55 -vuotias henkilöauton kuljettaja, joka ajoi liittymän väistämisvelvolliselta suunnalta. (Tienvarsimainonnan liikenneturvallisuusvaikutukset. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2004.)

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että sähköiset mainostaulut kiinnittävät enemmän kuljettajan huomiota ja pidemmäksi ajaksi kuin tavalliset liikennemerkit. Liikenneturva muistuttaa, että kaikki kuljettajan huomiota ajamisesta ja muun liikenteen seuraamisesta vievät tekijät ovat liikenneturvallisuuden kannalta haitallisia. Erityisen herkkiä häiriötekijöille ovat iäkkäät kuljettajat ja kokemattomat tai vähän ajavat kuljettajat. Suomessa väestön ikärakenne muuttuu niin, että iäkkäiden määrä kasvaa, myös iäkkäiden autoilijoiden. Kun aiotaan lisätä kuljettajan tarkkaavaisuutta vievää mainontaa, on syytä muistaa, miten paljon muita kuormittavia tekijöitä kuljettaja joutuu käsittelemään, sekä auton sisältä  että ulkopuolelta tulevia.

Taajamissa, joissa liikkuvat kaikki tienkäyttäjäryhmät alakouluikäisistä iäkkäisiin, mainosten mahdolliseen häiritsevyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Taajamissa on myös runsaasti virallista liikenteenohjausta, joka tienkäyttäjän olisi tärkeätä havaita. Kun rakennuksissa ja pihoissa olevat mainokset vielä otetaan huomioon, Liikenneturva toivoo, että tienpitäjät suhtautuisivat mahdollisimman tiukasti tienvarsimainonnan lisäämiseen.

Mitä tulee mainosten sisältöön pääväylien varrella (lupaohje 3.3.1.), on tarpeen tarkasti harkita, missä tilanteissa välttämättömistä palveluista, matkailukohteista, nähtävyyksistä ja aktiviteeteista voidaan viestiä näihin tarkoituksiin varatuilla liikennemerkeillä ja erityisesti ruskeapohjaisilla palvelukohteiden opastusmerkeillä ja milloin annetaan lupa mainostauluille.

Lupaohjeluonnoksessa mainosten sijoittamista koskevat vähimmäisetäisyydet liittymästä ja toisaalta liikenteenohjauslaitteesta tai mainoksesta vaikuttavat asianmukaisilta. Liikenneturva pitää erittäin tärkeänä, että ohjeessa luetelluista mainoksen sijoittamista koskevista yleisperiaatteista pidetään käytännössä kiinni. Myös mainostaulujen valaistukseen ollaan puuttumassa oikeansuuntaisesti. Liikenneturva pitää lupaehtojen kontrollointia ja sanktiomahdollisuuksia kannatettavina.

Tässäkin yhteydessä on muistettava kansallisesti hyväksytty liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan liikennejärjestelmä on kehitettävä sellaiseksi, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Myös EU:n asettamat tavoitteet tukevat Suomen linjausta. Järjestelmätasolla vastuussa olevien toimijoiden ei pidä hyväksyä mitään sellaisia muutoksia, jotka voivat lisätä vakavia liikennevahinkoja. Tienpitäjä vastaa tien turvallisuudesta, ja tienvarsimainoksien hallinta on osa tätä kokonaisuutta.

Helsingissä 28.3.2014

Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja
LIIKENNETURVA